Chiến Trường Tống – Kim

2022-07-17_20-53-59

Thời gian bao danh: 9h 50 PM (Chicago)

10h PM Khai chiến, Sẻ Ramdom giữa 2 bản đồ

Bảo Vệ Nguyên Soái và Cừu Sát

Chỉ có 1 trận Duy Nhất Trong Ngày