Vượt Ải


2022-07-17_20-31-26

Đến Gặp  Nhiếp Thí Trần tại các thành thị: Lập 1 tổ đội trên 4 người để cùng tham gia Vượt Ải

Thời gian bao danh vượt ải trước 5 phút của các múi giờ trong ngày.

Ví dụ: bạn đi vượt ải vào lúc 10h, thì 10h bạn báo danh, vào trong chờ 5 phút (tức 10h 05)  sẻ bất đầu vượt ải.

1 ngày đi được 1 lần.

Vượt ải gồm có 28 ải, hoàn thành hết 28 ải bạn sẻ nhận được thêm kinh nghiệm.